Bệnh tâm thần phân liệt là gì? (What is schizophrenia?)

posted Jun 19, 2015, 8:13 AM by Le Phan

Bệnh tâm thần phân liệt là gì? 

Người mắc bệnh tâm thần phân liệt (còn gọi là bệnh phân tâm loạn trí) điển hình trải qua các biến đổi về hành vi, nhận thức, và suy nghĩ bị rối loạn có thể làm lệch lạc nhận thức về thực tại của họ. 

Bệnh tâm thần phân liệt là một bệnh tâm thần chất chứa nhiều nỗi ô nhục và thông tin sai lạc. Điều này thường làm cho đương sự và gia đình họ thêm phần đau khổ. 


Bệnh tâm thần phân liệt thường xuất hiện ban đầu ở những người trong độ tuổi từ 15 đến 25, mặc dầu bệnh có thể xuất hiện ở quãng đời sau này. Tần xuất của bệnh tâm thần phân liệt trong dân số chung là vào khoảng 1 phần trăm (1%) 
Ċ
Le Phan,
Jun 19, 2015, 8:13 AM
Comments