Contact Us

Nếu quý vị có những ý kiến xây dựng và muốn đóng góp cho cho trang nhà của Cộng Đồng Người Việt Ottawa 
được hoàn hảo hơn, xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ, hay qua điện thư dưới đây.

Have ideas for site improvement, new events and activities, or questions and concerns?
We would love to hear more from you!  Please send us mail or email at the addresses below. 

Mailing Address:
Vietnamese Canadian Community of Ottawa
Cong Dong Nguoi Viet Ottawa

PO BOX 33008-1363 Woodroffe Ave.,
Unit B Ottawa ON K2C 3Y9

Email:
CDNVOttawa@gmail.com

Facebook:
Add us on Facebook!  our user name is CDNVOttawa  •  https://www.facebook.com/CDNVO/timeline
also other FB user name is Ottawa Nguyen •  https://www.facebook.com/VNOttawa

Subpages (1): Disclaimer