Flight to Freedom / Fuir Vers La Liberté

posted Sep 26, 2017, 6:47 PM by Le Phan   [ updated Sep 30, 2017, 5:25 AM ]
Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng kính mời đồng bào đến dự 3 ngày hội thảo 21, 22, và 23 tháng 10 năm 2017. 
Tiêu đề:  Chuyến bay tới bờ Tự do: Kinh nghiệm về vấn đề Tỵ nạn của người Canada kể từ năm 1957 
Và buổi chiếu phim: Một Đêm Không Trăng tại Bảo Tàng Viện Lich Sử từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối. Vào cửa tự do

YouTube Video
Comments