Trường Việt Ngữ Thăng Long - Vietnamese language school Thang Long

posted Aug 9, 2016, 6:05 AM by Le Phan   [ updated Oct 26, 2016, 7:16 AM ]
Trường Việt Ngữ Thăng Long 
Nhận ghi danh nhập học niên khoá 2016-2017
Trường sẽ khai giảng vào ngày thứ Bảy, 3 tháng 9 năm 2016

Vietnamese language school Thang Long
Registration is now OPEN! 
Classes will start on Saturday, September 3rd, 2016
Comments