Trung Tâm Người Việt Canada - Phiên Họp Hòa Giải Đặc Biệt...

posted Jul 15, 2017, 7:13 AM by Le Phan   [ updated Jul 15, 2017, 7:15 AM ]
Trung Tâm Người Việt Canada - Phiên Họp Hòa Giải Đặc Biệt
23 tháng 7, 2017 - Ottawa, Ontario
 
Thưa quý Hội Viên Trung Tâm Người Việt Canada,
 
Tính cho tới ngày 31 tháng 7, 2017, qui luật mới của Đạo Luật Tu Chỉnh về các Hiệp Hội Bất Vụ Lợi Canada sẽ có hiệu lực hoàn toàn, và các qui luật cũ sẽ hết hiệu lực. Trung Tâm  Người Việt Canada (TTNVC) được ra đời dưới qui luật cũ, và vì thế sẽ bị giải thể nếu không đăng ký theo đạo luật tu chính có hiệu lực kể từ tháng Mười, 2014. Nếu không đăng ký vào hay trước ngày 31 tháng 7, 2017 thì tất cả mọi tài sản của TTNVC tổng cộng trên một triệu dollars Canada bao gồm miếng đất dự trủ xây cất Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân trên đó cộng với tiền gây quỹ của các cộng đồng người Viêt khắp nơi sẽ bị mất hết.
 
Lý do Corporations Canada không chấp thuận các đơn xin tiếp tục hoạt động theo luật mới trước đây của TTNVC đơn giản là vì họ nhân được nhiều đơn cùng nộp xin của nhiều nhóm khác nhau.
 
Qua nhiều nỗ lực tận lực của TTNVC trong quá khứ, theo khuyến nhủ và chỉ thị của Corporations Canada và Hội Đồng Quản Trị/Chủ Tịch Đoàn của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC), và tham khảo thêm với Ban Chấp Hành LHNVC và các khuyến cáo luật pháp, chúng tôi 8 hội viên của TTNVC có  tên dưới đây, muốn lập một Ban Tổ Chức (BTC- TTNVC) đê tổ chức một Phiên Họp Đặc Biệt Hòa Giải mà mục đích là để thảo luận cởi mở và đưa ra các quyết định hoàn toàn dân chủ được những hội viên của TTNVC vẫn còn hoạt động thuộc tất cả mọi nhóm liên hệ chấp thuận.
 
Trong tinh thần hòa giải mà mục đích tối hậu là để bảo vệ các tài sản do cộng đồng đóng góp của TTNVC và tái ghi danh lấy Giấy Phép Tiếp Tục Hoạt Động để tiếp tục sứ mạng của LHNVC và TTNVC phục vụ các cộng đồng Người Việt Gốc Canada, BTC-TTNVC thành khẩn xin quý vị sáng suốt cùng nhau giải quyết tình trạng bế tắc hiên nay của TTNVC, và mong có sự hiện diện hay tham dự (qua viễn liên) của quý vị tại Phiên Họp Đặc Biệt này của TTNVC, sẽ được tổ chức tại
 
The Parliament of Canada
Room 160-S, Centre Block, Parliament Hill
111 Wellington St, Ottawa, Ontario
Ngày 23 tháng 7, 2017, 9:30am - 3:30pm (Ottawa time)
 
Chúng tôi hy vọng thảo luận thêm và giải quyết vấn nạn TTNVC tại Buổi Họp Đặc Biệt này, và tối hâu thống nhất TTNVC một lần dứt khoát tại Đai Hội Đồng Thường Niên của TTNVC tổ chức vào Mùa Thu 2017 tới.
 
Trân trọng,
 
Ngày 13 tháng 7, 2017
 
Các Hội Viên - Ban Tổ Chức Phiên Họp Đặc Biệt TTNVC
 
Đinh V. Ánh 
Trần V. Đông   
Nguyễn N. Duy 
Lê T. Kiên         
Nguyễn H. Kỳ     
Trần V. Nhã
Trần Trân      
Nguyễn T. Trung 
 
The Vietnamese Canadian Centre - Reconciliation Special Meeting
July 23rd, 2017 - Ottawa, Ontario
 
Dear Members of the Vietnamese Canadian Centre,
 
As you know, as of July 31st 2017, the new regulations of the amended Canada Not-for-profit Corporations Act will fully come into effect, and the old regulations would cease to exist. The Vietnamese Canadian Centre (VCC) was established under the old regulations, and therefore will be dissolved if not registered under the new amended regulations which had been in effect since Oct. 2014. If not registered by the above July 31st 2017, all VCC-managed assets, totalling over one million dollars including the Ottawa property designated for The Boat People Museum as well as all the funds raised and donated by various Vietnamese communities, would be lost.
 
The reason Corporations Canada did not approve past VCC applications for the Certificate of Continuance, was simply because there were competing applications from the various VCC factions.
 
Given past exhaustive VCC attempts, recent directions and suggestions from Corporations Canada and from the Board of Directors / "Chủ Tịch Đoàn" of The Vietnamese Canadian Federation (VCF), and with further consultation with the VCF-Executive Committee and legal counsels, the 8 VCC members whose names listed below wish to form a VCC Organizing Committee (VCC-OC) in order to organize a Reconciliation VCC Special Meeting (Phiên Họp Đặc Biệt Hòa Giải), allowing for open discussion and definitive democratic decisions acceptable to active members from all involved VCC factions.
 
In this reconciliatory spirit with the ultimate goal to protect VCC's community assets and to re-obtain the Certificate of Continuance in order to continue the VCF and VCC missions to serve the Vietnamese Canadian communities, the VCC-OC respectfully requests your wisdom to solve the current VCC impasse, and your attendance and/or participation at this VCC Special Meeting, to be held at
 
The Parliament of Canada
Room 160-S, Centre Block, Parliament Hill
111 Wellington St., Ottawa, Ontario
Sunday, July 23rd 2017, 9:30 am - 3:30 pm (Ottawa time)
 
We hope to further discuss and solve the VCC dilemma at this coming VCC Special Meeting, and ultimately unify VCC once and for all at a formal VCC Annual General Meeting to be held later in the fall of 2017.
 
Respectfully,
 
Dated this 13th day of July, 2017
 
VCC Members - VCC Special Meeting Organizing Committee
Anh V. Dinh  
Dong V. Tran    
Duy N. Nguyen  
Kien T. Le          
Ky H. Nguyen      
Nha V. Tran
Tran Tran       
Trung T. Nguyen 

Ċ
Le Phan,
Jul 15, 2017, 7:13 AM
Ċ
Le Phan,
Jul 15, 2017, 7:13 AM
Comments