HỘI TRỐNG và VŨ DÂN TỘC LẠC VIỆT

posted Mar 25, 2015, 2:36 PM by Le Phan   [ updated Apr 1, 2015, 8:16 PM ]
Hội Trống và Vũ Dân Tộc Lạc Việt (HTVDTLV) được thành lập nhằm mục đích Bảo Tồn và Phát Huy hai bộ môn văn hóa đặc sắc cổ truyền của dân tộc Việt Nam cho các thanh thiếu niên ở hải ngoại. 

Là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi và phi chính trị, không phân biệt tôn giáo, TVDTLV luôn khuyến khích và yểm trợ các hội viên tham dự và trình diển Trống & Vũ dân tộc trong các sinh hoạt văn hóa của các Hội Đoàn trong cộng đồng người Việt và các Cộng Đồng Bạn.

YouTube Video   


Comments