Thượng tọa Thích Trí Siêu thuyết pháp tại Chùa Từ Ân

posted Jul 20, 2018, 10:53 AM by Le Phan   [ updated Jul 20, 2018, 10:57 AM ]
Kinh Lăng Nghiêm 
Thượng tọa Thích Trí Siêu 
Chùa Từ Ân, Ottawa, Canada

Vidéo YouTube


Vidéo YouTube


Vidéo YouTube


Vidéo YouTube


Vidéo YouTube


Xin quý vị vui lòng vào link dưới đây để xem tiếp từ phần 6 đến phần 10
https://www.youtube.com/channel/UCqwECxfcBxVM0RDzbjJYILw
Comments