Thư mời tham dự Lễ Đặt Đá, Động Thổ xây dựng tăng xá và tu sửa chùa Quan Âm...

posted Jun 23, 2017, 5:39 AM by Le Phan   [ updated Jun 23, 2017, 5:41 AM ]
   

Comments