Thư gửi Thủ tướng Canada Justin Trudeau v/v Lời mời Việt Nam tham dự Cuộc họp tiếp cận đặc biệt G7 của chính phủ Canada

posted Jun 7, 2018, 5:13 AM by Le Phan


Comments