Thư chúc Tết của Ông Tim Uppal, Bộ Trưởng Bộ Đa Văn Hóa trong chính phủ liên bang Canada gửi Cộng Đồng Người Việt Ottawa.

posted Jan 10, 2014, 4:43 PM by Le Phan   [ updated Jan 10, 2014, 4:44 PM ]
             Comments