Thông Báo quan trọng của Liên Hội Người Việt Canada và Trung Tâm Người Việt Canada, đăng trên trang 77 của Thời Báo số 557, ngày 26 tháng 11 năm 2016.

posted Nov 27, 2016, 6:18 AM by Le Phan
  Thông Báo quan trọng của Liên Hội Người Việt Canada
 và Trung Tâm Người Việt Canada, đăng trên trang 77 
của Thời Báo số 557, ngày 26 tháng 11 năm 2016.

Comments