Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada...

posted Jun 28, 2014, 6:08 AM by Le Phan   [ updated Jun 30, 2014, 2:11 PM ]Đại Hội Đồng thường kỳ thứ 17 đã được triệu tập và diễn ra tại Edmonton vào những ngày 6, 7 và 8 tháng 6 năm 2014 đã bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt CanadaBan Thanh Kiểm cho nhiệm kỳ 2014-2016 căn cứ theo Điều Lệ mới được tu chính với kết quả như sau:

Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada (2014-2016)
• Chủ Tịch: Nha sĩ Hoàng Đình Trí
• Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Thế Sơn
• Phó Chủ Tịch Ngọai Vụ: Bà Lâm Tuyết
• Thư Ký: Bà Trần Thị Ngọc Hiến
• Thủ Quỹ: Bà Hùynh Dậu Thi

Ban Thanh Kiểm (2014-2015)
• Bác sĩ Trương Hữu Độ (Calgary)
• Ông Linh Qúy (Nova Scotia)
• Ông Lê Phan Lương (Ottawa)

Hội Đồng Quản Trị 
• Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Trần Văn Nhã (Sherbrooke)
• Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Trần Chí Hiếu (Calgary)


Comments