THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA

posted Jun 30, 2014, 1:49 PM by Le Phan   [ updated Jul 1, 2014, 4:53 AM ]

  THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH
LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA
Nhiệm Kỳ 2014-2016

Chiếu theo Điều Lệ và Nội Quy của Liên Hội Người Việt Canada, Đại Hội Đồng thường kỳ thứ 17 đã được triệu tập và diễn ra tại Edmonton vào những ngày 6, 7 và 8 tháng 6 năm 2014.
        Có 6 trên 11 Hội Thành Viên tham dự, gồm:
                • Hội Người Việt Edmonton
                • Hội Người Việt Sherbrooke
                • Cộng Đồng Người Việt Ottawa
                • Hội Người Việt tại Nova Scotia  
                • Hội Người Việt Calgary
                • Cộng Đồng Người Việt Greater Vancouver
        Ngoài ra, còn có đại diện của các hội trẻ Việt Nam tại Canada:
                • Hội Trẻ Việt Nam Calgary (CVYA)
                • Nhóm Thế Hệ Kế Thừa Montréal (Generation’s Legacy)
                • Hội Sinh Viên Việt Nam Edmonton
                • Hội Trẻ Việt Nam tại Vancouver BC

Đại Hội đã nghe Bà Lâm Tuyết, Tổng Thư Ký Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2012 - 2014 báo cáo về những thành quả cũng như những khó khăn trong hai năm qua, đặc biệt về việc xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân.

Đại Hội đã tu chính Điều Lệ cho thích hợp nhu cầu hoạt động và phù hợp với những đòi hỏi mới của chính quyền liên quan tới quy chế hiệp hội tại Canada.

Đại Hội cũng thảo luận về việc lấy lại chủ quyền của Liên Hội và việc quản trị ngân khoản xây dựng Viện Bảo Tàng từ Trung Tâm Người Việt Canada. Liền sau đó, Đại Hội đã bầu một Ban Xây Dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân mới với Bà Lâm Tuyết là Trưởng Ban để tiếp tục công việc của Ban trước do Ông Lê Duy Cấn là đồng Trưởng Ban đã từ chức. Đây là việc thi hành những quyết định của Đại Hội Bất Thường họp tại Toronto vào tháng 2-2014.

Cuối cùng, Đại Hội đã bầu Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada và Ban Thanh Kiểm cho nhiệm kỳ 2014-2016 căn cứ theo Điều Lệ mới được tu chính với kết quả như sau:

        Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada (2014-2016)
                • Chủ Tịch: Nha sĩ Hoàng Đình Trí, DDS
                • Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Thế Sơn
                • Phó Chủ Tịch Ngọai Vụ: Bà Lâm Tuyết
                • Thư Ký: Bà Trần Thị Ngọc Hiến
                • Thủ Quỹ: Bà Hùynh Dậu Thi, CPA, CMA

        Ban Thanh Kiểm (2014-2015)
                • Bác sĩ Trương Hữu Độ (Calgary)
                • Ông Linh Qúy, BA, LLB (Nova Scotia)
                • Ông Lê Phan Lương (Ottawa)

        Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors gồm chủ tịch các hội thành viên) LHNVC đã bầu 
                • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Trần Văn Nhã (Sherbrooke)
                • Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Ông Trần Chí Hiếu (Calgary)

Đặc biệt Đại Hội lần này có trên 20 bạn trẻ đến từ nhiều nơi. Ngoài việc tham dự chung các chương trình của Đại Hội, các bạn trẻ còn có chương trình thảo luận và sinh hoạt riêng để lập kế hoạch liên kết các bạn trẻ Việt Nam tại Canada và tiếp tay trong việc xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Ba người trẻ đã được Đại Hội bầu vào Ban Chấp Hành và Ban Thanh Kiểm: Nguyễn Thế Sơn, Trần Thị Ngọc Hiến Linh Qúy.

Tân Chủ Tịch Ban Chấp Hành đã cám ơn Ban Cố Vấn, Ban Kiểm Soát, Ban Chấp Hành và các Ủy Viên nhiệm kỳ 2012-2014 vừa mãn nhiệm về những đóng góp nhiệt tình vào những sinh hoạt của Liên Hội trong thời gian qua. Tân Ban Chấp Hành sẽ mời Ban Cố Vấn và bổ nhiệm các Ủy Viên, theo như Điều Lệ của Liên Hội Người Việt Canada và sẽ thông báo sau.

Tân Chủ Tịch hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng Quản Trị, Ban Thanh Kiểm và các Hội Thành Viên trong tinh thần đoàn kết, dân chủ, minh bạch, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau để cùng phục vụ một cộng đồng người Việt vững mạnh ở Canada, cũng như đẩy mạnh sự cộng tác với các cộng đồng người Việt Tự Do trên thế giới.  Đặc biệt chúng tôi sẽ chú trọng vào việc khuyến khích sự tham gia của giới trẻ trong vai trò lãnh đạo để tiếp nối thế hệ cha anh để họ có cơ hội đóng góp những sáng kiến, khả năng chuyên môn, kỹ thuật của mình cho cộng đồng.

Đại Hội cũng được thông Báo về việc từ nhiệm của Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada qua văn thư của ông Lê Quảng Trị, quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị  ngày 6-6-2014 và của Ông Lê Duy Cấn, Đồng trưởng Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ngày 21-5-2014.

Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada đã gởi thư cho Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada đương nhiệm và Ông Lê Duy Cấn yêu cầu bàn giao các công việc hành chánh, tài khoản, và sổ sách từ trước đến nay, theo những quy định trong Điều Lệ.

Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada mong rằng sự hợp tác chặt chẽ của Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Người Việt Canada sẽ giúp cho việc bàn giao được nhanh chóng và hiệu quả, để các công việc chung của LHNVC không bị gián đoạn. Những diễn tiến và kết quả về việc bàn giao sẽ được đệ trình trước Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Người Việt và đồng bào để kính tường.


        Trân trọng thông báo,
        Edmonton, Ngày 27 tháng 6 năm 2014
        Nha sĩ Hoàng Đình Trí
        Chủ Tịch Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada,  
        nhiệm kỳ 2014-2016

Comments