TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ DÀNH CHO CAO NIÊN TẠI ONTARIO

posted Jul 26, 2013, 6:08 PM by Le Phan


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ DÀNH CHO CAO NIÊN TẠI ONTARIO
Seniors’ INFOline (Đường dây Thông tin cho Cao niên)
1-888-910-1999 — TTY: 1-800-387-5559
Tài liệu Hướng dẫn Các Chương trình và Dịch vụ dành cho Cao niên tại Ontario là nguồn tài liệu thông tin của quý vị về các chương trình và dịch vụ có sẵn cho các cao niên của Ontario. Tài liệu được soạn thảo bởi Văn phòng đặc trách Cao Niên của Ontario (Ontario Seniors’ Secretariat) và được phân phối bởi Nhà xuất bản của cơ quan ServiceOntario (Dịch vụ Ontario).

Có thể đặt mua thêm các bản sao của tài liệu này thông qua ServiceOntario 
Publications bằng cách gọi 1-800-668-9938 hoặc đặt mua trực tuyến trên mạng tại 
www.publications.serviceontario.ca.

Nếu quý vị có các đề nghị làm thế nào để cải thiện ấn bản này, xin vui lòng điền thẻ hồi đáp có dán tem sẵn được đính kèm theo đây và cho vào thùng thư. Thông tin được cập nhật tính cho đến tháng Giêng 2013.
Également disponible en français sous le titre Guide des programmes et services pour les personnes âgées de l’Ontario.


Muốn tiếp tục đọc tài liệu hướng dẫn xin quý vị vui lòng mở PDF đính kèm dười đâyĊ
Le Phan,
Jul 26, 2013, 6:08 PM
Comments