Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải Đệ Trình Dự Luật Bắt Buộc Duyệt Xét An Ninh Quốc Gia

posted Dec 16, 2018, 10:56 AM by Le Phan   [ updated Dec 16, 2018, 10:56 AM ]

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải Đệ Trình
Dự Luật Bắt Buộc Duyệt Xét An Ninh Quốc Gia
 
[Để phổ biến lập tức]
 
Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2018          
 
Hôm nay, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã phát biểu sau đây, liên quan đến việc đưa ra Dự luật S-257, một Dự Luật nhằm tu chính   Sắc Luật Đầu Tư Canada (bắt buộc một cuộc xét duyệt ảnh hưởng trên nền an ninh quốc gia của những công ty quốc doanh nước ngoài thuộc quyền sở hữu của chính phủ muốn vào đầu tư tại Canada.):
 
“Dự luật này của Thượng Viện sẽ tăng thêm sức mạnh và canh tân hóa khả năng của chính quyền trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trong lúc tiếp tục duy trì chính sách đầu tư cởi mở và dài hạn của Canada.
 
“Chính phủ có bổn phận bảo vệ an ninh quốc gia và trách nhiệm tăng cường sự tin tưởng vào việc đầu tư được đóng góp bởi các thành viên và đồng minh quốc tế, mà không làm phương hại đến nền an ninh và sự bảo mật của người dân Canada. Theo dự luật này, chính phủ Canada sẽ có trách nhiệm về mặt pháp lý nhằm khảo sát kỹ lưỡng những hiệu quả dự án đầu tư từ nước ngoài cuă càc công ty quốc quốc doanh được chính phủ họ bảo trợ, đồng thời khảo sát những ảnh hưởng trên nền an ninh quốc gia.
 
“Việc tăng cường những công ty quốc doanh đầu tư nước ngoài do chính quyền của họ bảo trợ tập trung vào những lãnh vực tài nguyên chủ yếu, cấu trúc hạ tầng cơ bản và các ngành công nghiệp nhạy cảm là những mối quan tâm nghiêm trọng về an ninh và bảo mật của người dân Canada. Dự luật này, được đệ trình hôm nay tại Thượng Viện, sẽ đòi hỏi thực thi việc cứu xét về an ninh quốc gia không phân biệt và để khảo sát những nguy cơ đang ngày một lớn dần bởi những chương trình đầu tư từ nước ngoài.”
 
-30 -
Đọc thêm tại: 
Đọc: Dự Luật S-257, Một Đạo Luật nhằm tu chính Sắc Luật Đầu Tư Canada (Khảo sát ảnh hưởng trên nền an ninh quốc gia của những chương trình đầu tư của các tập đoàn nước ngoài do chính phủ họ bảo trợ)
 
Chú giải: 
“Dự luật này là vì sự thận trọng, không phải vì chủ nghĩa tự bảo vệ.” 
“Dự luật S-257 đề ra một tu chính nhằm tăng cường sức mạnh và hiện đại hóa Sắc Luật Đầu Tư Canada bằng việc yêu cầu khảo sát an ninh quốc gia mỗi khi một nguồn đầu tư từ nước ngoài được đề nghị bởi càc công ty quốc doanh.”
 
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
613-943-1599
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
www.senatorngo.ca
@SenatorNgo
 
Senator Ngo Introduces Mandatory
National Security Review Bill
 
[For immediate release]
 
December 11, 2018
 
Today, Senator Thanh Hai Ngo issued the following statement regarding the introduction of Bill S‑257, An Act to amend the Investment Canada Act (mandatory national security review of investments by foreign state-owned enterprises):
 
“This Senate public bill would strengthen and modernize the government’s ability to protect national security while preserving Canada’s longstanding open investment policy.
 
“The government has a duty to protect our national security and a responsibility to enhance confidence in investments made by our international partners and allies without putting the privacy and safety of Canadians at risk. Under this legislation, the Government of Canada will have a legal obligation to rigorously examine the effects of a foreign state-sponsored investment and assess its impacts on national security.
 
“Rising state-owned enterprise investments concentrated in key resource sectors, critical infrastructure and sensitive technologies are serious safety and privacy concerns for Canadians. This bill, introduced today in the Senate, would enact a mandatory, non-discriminatory and predictable national security review to examine the growing risks posed by such foreign investments. ”
 
-30- 
 
Associated Link:
Read Bill S-257, An Act to amend the Investment Canada Act (mandatory national security review of investments by foreign state-owned enterprises)
Quotes:
“This bill is about prudence, not protectionism.”
“Bill S-257 proposes an amendment to strengthen and modernize the Investment Canada Act by triggering a national security review each time a foreign investment is proposed by a SOE.”
 
The Honourable Senator Thanh Hai Ngo
For more information, please contact:
Office of the Honourable Senator Thanh Hai Ngo
613-943-1599
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
www.senatorngo.ca
@SenatorNgo 

Le sénateur Ngo présente un projet de loi
sur l’examen obligatoire relatif à la sécurité nationale
 
[Pour diffusion immédiate]
 
Le 11 décembre 2018
 
Aujourd’hui, le sénateur Thanh Hai Ngo a publié la déclaration suivante au sujet de la présentation du projet de loi S‑257, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (examen obligatoire relatif à la sécurité nationale des investissements par des entreprises d’État étrangères) :
 
« Ce projet de loi public émanant du Sénat renforcerait et moderniserait la capacité du gouvernement de protéger la sécurité nationale tout en préservant la politique d’investissement ouvert appliquée depuis longtemps au Canada. »
 
« Le gouvernement a l’obligation de protéger notre sécurité nationale et d’améliorer la confiance à l’égard des investissements faits par nos partenaires et alliés internationaux sans compromettre les renseignements personnels et la sécurité des Canadiens. Avec cette loi, le gouvernement du Canada aura l’obligation juridique d’examiner rigoureusement les effets d’un investissement parrainé par un État étranger et d’en évaluer l’impact sur la sécurité nationale.
 
« La multiplication des investissements d’entreprises d’État concentrés dans des secteurs de ressources clés, des infrastructures essentielles et des technologies sensibles alarment la sécurité et la vie privée des Canadiens. Le projet de loi, présenté aujourd’hui au Sénat, édicterait un examen obligatoire, non discriminatoire et prévisible des risques accrus que posent de tels investissements étrangers sur la sécurité nationale. »
 
-30-
 
Liens connexe :  
Lisez le projet de loi S-257, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (examen obligatoire relatif à la sécurité nationale des investissements par des entreprises d’État étrangères). 
Citations : 
« Ce projet de loi est une question de prudence, et non de protectionnisme. » 
« Le projet de loi S-257 propose une modification pour renforcer et moderniser la Loi sur Investissement Canada en prévoyant un examen relatif à la sécurité nationale chaque fois qu’une entreprise d’État étrangère propose d’investir au Canada. »
 
L’honorable sénateur Thanh Hai Ngo 
Pour plus de renseignements : 
Bureau de l’honorable sénateur Thanh Hai Ngo
613-943-1599
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
www.senatorngo.ca
@SenatorNgo
 
 
Comments