Lời chúc tết của nghị viên quốc hội chính phủ liên bang ông Paul Dewar gửi đến Cộng Ðồng Người Việt Ottawa

posted Jan 27, 2014, 1:03 PM by Le Phan   [ updated Jan 28, 2014, 2:21 PM ]

Comments