Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước tiền đình Quốc Hội Canada

posted Apr 9, 2017, 10:07 AM by Le Phan   [ updated Apr 20, 2017, 9:11 AM ]Comments