Kính gửi Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada v/v Buổi họp thường niên 15-9-2018

posted Sep 24, 2018, 7:36 PM by Le Phan
On Wed, Sep 5, 2018 at 8:50 PM Harry Mai <harrymaiphuhung@gmail.com> wrote:

(English version follows)

Ngày 5-9-2018

Kính gửi Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada

T/Y         Buổi họp thường niên 15-9-2018

 Thưa các anh chị,

Theo lá thư do anh Đào Bá Ngọc đứng tên và do anh Trần Văn Nhã chuyển đi, đại diện của 7 hội thành viên Liên Hội (Sherbrooke, Montreal, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, Edmonton) kêu gọi một buổi họp ngày 15-9-2018 để tổ chức bầu cử theo “Điều Lệ 2018” của Liên Hội.

Chúng tôi xin lưu ý các anh chị 2 điểm như sau:

1/  Việc tu chính và chấp thuận bản Điều Lệ Liên Hội 2018 là hoàn toàn vi phạm những điều khoản liên quan tới việc tu chính Điều Lệ và Nội Quy hiện hành của Liên Hội (1988), như tôi đã nhắc nhở trong điện thư gửi Chủ Tịch Đoàn Liên Hội đề ngày 11-6-2018.

2/  Mọi cuộc bầu cử dựa theo bản Điều Lệ này (2018) đều vô giá trị.

Trong khi đã có án lệnh của Toà Thượng Thẩm Tỉnh Bang British Columbia ngày 15 tháng 3, 2018, việc cố ý tiếp tục tổ chức những phiên họp vi phạm Điều Lệ / Nội Quy trong thời gian chờ đợi toà phán xét đơn khiếu nại của các anh Lê Thuần Kiên, Nguyễn Hữu Kỳ, và Trần Trân về thủ tục tố tụng, thực ra không đem lại kết quả gì ngoài việc tự chứng minh các anh chị coi thuờng luât pháp - điều mà chúng tôi không tin là chủ ý của tất cả 7 các anh chị cùng đứng tên trong thư mời do anh Nhã chuyển đi. 

Việc vận động mọi người tham dự những buổi họp coi thường luật pháp chỉ có tác dụng làm cho ngày càng nhiều người vô tình bị liên can vào việc kiện tụng này.  Vì mục đích muốn làm cho Liên Hội làm việc một cách đứng đắn như trước đây, chúng tôi hứa với các anh chị chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ toà án can thiệp cho tới khi những vụ cố tình vi phạm Điều Lệ / Nội Quy của Liên Hội chấm dứt, trả lại sự yên ổn cho Liên Hội và cộng đồng người Việt tại Canada nói chung.

Chúng tôi hy vọng nhận đuợc hồi âm của các anh chị nào đồng ý rút lại việc tổ chức phiên họp bất hợp lệ nêu trên trước 11g đêm (EDT) ngày thứ Năm, 6 tháng 9, 2018 (giờ Ottawa). Nếu phiên họp vẫn được tổ chức, chúng tôi sẽ buộc lòng phải xin án lệnh, và các anh chị trong Ban Tổ Chức sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi chi phí do phiên họp này gây ra.  

Trân trọng,

Mai Phú Hưng

Chủ Tịch, Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver  

________________________________________________

September 5, 2018

To : Council of Presidents, Vietnamese Canadian Federation

Re. The Regular Meeting of September 15, 2018

Dear friends:

According to a letter with Dr. Dao Ba Ngoc’s name as the initiator and forwarded by Mr. Tran Van Nha, the representatives of 7 chapters of the Federation (Sherbrooke, Montreal, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, Edmonton) have decided to call a regular meeting on September 15, 2018 to organize elections based on its « 2018 By-Laws ». 

I’d like to draw your attention to the following issues :

1/  The recent amendments and passing of the VCF’s By-Laws was in complete contravention of the current (1988) articles governing the amendments of its Charter and Rules and Regulations as I’ve warned you in my message dated June 11, 2018.

2/  All elections based on the 2018 By-Laws would be invalid. 

While the Supreme Court of British Columbia has issued an order on the current dispute on March 15, 2018, the efforts in organizing the meetings which violate the VCF’s 1988 Charter and Rules and Regulations while the hearing on the complaint re the legal procedure launched by Messrs Kien Thuan Le, Huu-Ky Nguyen, and Tran Tran is pending, will not bring any meaningful results, except to prove that you have disregarded the law., which I don’t think all 7 of you intended to do in the letter forwarded by Mr. Tran Van Nha.

All the efforts in drawing everyone to the meetings which disregard the law have the only effect of making more and more people inadvertently involve in the current legal dispute.  With the objective of making the VCF operate in a dignified way as in the past, we promise to you that we will continue to resort to the court until all the intentional violations of the VCF’s Charter and Rules and Regulations stop, bringing peace to the VCF and the Vietnamese community in Canada in general.   

We hope to hear back from those of you who agree to cancel the said illegal meeting before 11pm, Thursday September 6, 2018 (EDT).  If the meeting goes ahead as planned, we won’t have any choice other than asking the court for a ruling.  In that case, those in the Organizing Committee of the meeting would have to bear the whole responsibility for all the expenses that this decision may cause.

Yours truly,

Harry Mai

President, Vietnamese Canadian Community of Greater Vancouver Society.


Comments