Thành lập một Hội Đồng Quản Trị thống nhất cho TTNVC ở Ottawa

posted Jan 30, 2015, 4:27 PM by Le Phan   [ updated Jan 30, 2015, 4:41 PM ]
January 30, 2015 

Kính gởi: 

• Ông Lê Quảng Trị, Cựu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC) 

• Bà Dương Thị Huệ, Cựu Thủ quỹ HĐQT TTNVC 

• Ông Nguyễn Thành Danh, Cựu Thành viên HĐQT TTNVC 


Cc: Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) để kính tường 

v/v: Thành lập một Hội Đồng Quản Trị thống nhất cho TTNVC ở Ottawa 


Kính thưa quý vị, 


Trong tinh thần ‘’đoàn kết gây sức mạnh’’ mà Ban Chấp Hành LHNVC do ông Hoàng Đình Trí - Chủ Tịch LHNVC và ông Trần Văn Nhã - Chủ Tịch HDQT, đã đề nghị với Chủ Tịch Đoàn qua thư đề ngày 12-01-2015, với mục đích giải quyết tốt đẹp vấn đề TTNVC: 

• Để tránh TTNVC bị giải thể vì có hai (2) ban chấp hành ghi danh với Corporation Canada; 

• Để tránh TTNVC bị giải thể vì vi phạm những điều lệ quản lý tài chánh, chi tiêu đúng mức, và bảo quản sổ sách của Canada Charity (xin xem tài liệu của Canada Revenue Agency http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/chcklsts/menu-eng.html

• Bảo vệ, làm minh bạch, và quản l•• đúng đắn số tiền đồng bào khắp nơi đóng góp cho quỹ Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN); 


Chúng tôi xin đề nghị 2 giải pháp như sau: 

1) Có buổi họp mặt giữa quý vị cựu HĐQT, HĐQT mới của TTNVC, và Chủ Tịch Đoàn LHNVC để tìm giải pháp thống nhất và lập một HĐQT mới cho TTNVC theo như thư đề nghị của ông Hoàng Đình Trí và ông Trần Văn Nhã, hoặc 

2) Cựu HĐQT, Ông Nguyễn Thành Danh, Bà Dương Thị Huệ, và Ông Lê Quảng Trị rút tên. 


Chúng tôi đề nghị cựu HĐQT ghi danh sau rút tên, vì: 

a) Cựu HĐQT đã xin từ chức ngày 07-06-2014 và việc từ chức đã được thông báo và chấp thuận trong buổi họp Đại Hội Đồng (ĐHĐ) lần thứ 17 tại Edmonton, tháng 6 năm 2014; 

b) Ban Chấp Hành LHNVC 2014-2016 đã đề cử 17 người của các Hội Thành Viên trên toàn Canada làm thành viên của TTNVC và chính thức lập HĐQT mới do Bác Sĩ Trương Lâm Liễu Kim làm chủ tịch, đúng theo điều lệ của LHNVC; 

c) Chúng tôi theo sự yêu cầu của LHNVC cần kiểm tra sổ sách, ngân khoản, và các sở quyền của LHNVC đã do TTNVC quản lý; 

d) Chỉnh đốn cách quản lý tài chánh và sổ sách TTNVC 


Do đó, vì trân trọng sự đóng góp quý báu của đồng bào khắp nơi cho quỹ VBTTN và để chứng tỏ chúng ta đặt quyền lợi cộng đồng lên trên hết, chúng tôi xin quý vị hợp tác với chúng tôi để chúng ta giải quyết vấn đề pháp lý của TTNVC càng sớm càng tốt để kịp thời hạn 120 ngày do Corporation Canada đưa ra. 


Xin quý vị trả lời cho chúng tôi chậm nhất là ngày 07 tháng 02-2015. Nếu không nhận được ý kiến của quý vị, vì quyền lợi tối thượng của đồng bào, chúng tôi bắt buộc phải tiến hành những thủ tục chỉ định bởi Corporation Canada để bảo đảm tiền đóng góp của đồng bào không bị trưng thu. 


Trân trọng, 

TM. HĐQT TTNVC, 

BS. Trương Lâm Liễu Kim 

Ċ
Le Phan,
Jan 30, 2015, 4:37 PM
Comments