Giới thiệu sách mới, sách hay - VCCO: Presenting New Book In Nutrition, Health and Medicine

posted Jul 30, 2014, 5:10 AM by Le Phan

Yin Yang: The Philosophical Science of 
the Far East and Its Applications In 
Nutrition, Health and Medicine

Dr. Ky M. Vu is an overseas student from Vietnamand currently residing in Nation Capital. He graduated from the University of Ottawa with B.A.Sc., his M.Eng. from McMaster University and his PhD. from the University of British Columbia.  His special research interests are in the theories of Control, Statistics and Matrix.  He has published numerous papers in international journals and conference proceedings.  Being a regularly invited paper reviewer for the Canadian IASTED and British IET journal in control, he has his name in the AMS database and is an IFAC affiliate.  The book "Yin Yang: The Philosophical Science of the Far East and Its Applications in Nutrition, Health and Medicine" is his third published books beside his two others in his engineering field.  He also owns two Canadian patents.

In this book, the author unravels the mysterious science, yin and yang, of the Far East and discusses its practical applications to common but important topics of our daily life: food, nutrition, health and medicine.

For questions that have boggled the mind of scientists like the mystery of the power of a pyramid or the incomprehensible movements of Tai Chi or the disappearing of some diseases or the warm weather of Siberia millennia ago and also the biblical question: "Did Eve eat an apple or a pomegranate?", the author provides clear explanations with a conviction, through the yin and yang spectacles.  The most important question for mankind is the world peace formula:  It has been found thousands of years ago, and it is also presented in this book.

If you would like to order this book please follow the link below, thanks

Tiến sĩ Vũ Minh Kỳ (Dr. Ky M. Vu) là sinh viên du học tại thủ đô Ottawa Canada. Người  đã có bằng cử nhân tại Đại Học Ottawa, bằng cao học tại Đại Học McMaster và bằng tiến sĩ ở trường Đại Học British Columbia. Trong 10 năm qua người đã cho xuất bản 3 cuốn sách.  

Cuốn sách "Âm Dương: Khoa Học Triết Lý của Viễn Đông và sự Áp Dụng trong Dinh Dưỡng, Y Tế và Y Học" (Yin Yang: The Philosophical Science of the Far East and Its Applications in Nutrition, Health and Medicine) là cuốn sách mới nhất mà người đã bỏ công nghiên cứu trong những năm qua, và đã được nhà xuất bản Lulu Press Inc. nhận in và phát hành năm 2014 

Từ lúc còn là sinh viên du học, người lúc nào cũng quan tâm về vấn đề sức khỏe của mình và những người bạn chung quanh.  Sự quan tâm này đưa đẫy người tìm đọc và nghiên cứu phương pháp trị bệnh và gia tăng sức khỏe của vị thần y người Nhật Bản đó là ông George Ohsawa.  Ông George Ohsawa có thể chữa trị mọi thứ bệnh với phương pháp "Gạo Lức Muối Mè" và nhiều phương pháp chữa bệnh khác, bằng cách quân bình hai lực Âm Dương trong cơ thể mà quý vị sẻ tìm thấy trong cuốn sách này.

Muốn mua sách xin quý vị vui lòng vào trang web sau đây:
 
Comments