English as a Second language courses for adults...

posted Jan 5, 2015, 7:57 AM by Le Phan   [ updated Jan 5, 2015, 7:58 AM ]
    

Trường tráng niên le Carrefour có mở các khóa học tiếng Anh cho người lớn vào tháng 1 năm 2015.

Người nhập cư, người tị nạn và người có quốc tịch Canada chỉ phải trả $10 cho việc ghi danh. Đây là những khóa học được tài trợ bởi bộ Công-dân-vụ tỉnh bang Ontario, bộ Di-trú và bộ Mậu-dịch Quốc-tế.

Xin vui lòng gọi Trung tâm khảo sát trình độ sinh ngữ Y Language để được sắp xếp trình độ trước khi ghi danh.  
Số điện thoại của Trung tâm là 613-238-5462.

Chương trình ghi danh sẽ được tổ chức vào ngày 6, 7 và 8 tháng 1 từ 4:30pm -8:00pm và ngày 10 tháng 1 từ 10:00am - 12:30pm.  Xin lưu ý là các trường học đóng cửa vào dịp lễ từ 20 tháng 12-2014 đến  4 tháng 1-2015.

Địa chỉ của trường Le Carrefour:
 2445 St Laurent Boulevard
 Ottawa, Ontario K1G 6C3
Telephone: 613-731-7212

École des adultes le Carrefour is offering English as a Second language courses for adults in January.
Landed immigrants, refugees and Canadian citizens by naturalisation pay only $10 for registration as the courses are subsidized by the Ontario Ministry of Citizenship, Immigration and International Trade.
 
Please call the Y Language Assessment Centre to schedule an assessment before registration. The Assessment Centre’s telephone number is 613-238-5462.
 
Registration at the school will be held on January 6, 7 and 8 from 4:30 p.m. to 8 p.m. and on January 10 from 10 a.m. to 12:30 p.m.  Please note that the school is closed for the holidays between December 20th and January 4th, inclusively.
 
Registration at the school will be held on January 6, 7 and 8 from 4:30 p.m. to 8 p.m. and on January 10 from 10 a.m. to 12:30 p.m.  Please note that the school is closed for the holidays between December 20th and January 4th, inclusively.
 
École des adultes le Carrefour’s address is :
 
 2445 St Laurent Boulevard
 Ottawa, Ontario K1G 6C3
Telephone: 613-731-7212
Comments