Chương Trình Mùa Lễ Khánh Ðản PL 2558 (2014) tại Chùa Hiếu Giang

posted Apr 30, 2014, 1:27 PM by Le Phan   [ updated Apr 30, 2014, 1:44 PM ]

“Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, 
Hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp, Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu“
  
Để tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đấng Đạo Sư và được lợi lạc trong đời sống tu học, trân trọng kính mời quý đồng hương và đồng bào Phật tử về chùa dự khoá tu, và cùng tham dự đại lễ Khánh Đản, do chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni từ Mỹ và Montreal đồng hướng dẫn khoá tu 2 ngày và Chủ Trì Đại Lễ.

Thọ Trì Kinh mùa lễ Khánh Đản Thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2014 • từ 7:30 giờ chiều đến 9 giờ tối

Cúng Rằm Thứ Ba, ngày 13 tháng 5 năm 2014  (15 tháng 4 â.l. năm Giáp Ngọ)
10:30 giờ sáng Cúng ngọ & Thọ Trai 
    7:30 giờ chiều Thọ Trì Kinh mùa lễ Khánh Đản

Thọ Trì Kinh mùa lễ Khánh Đản Thứ hai đến Thứ năm • từ 7:30 giờ chiều đến 9 giờ tối
19 đến 22 tháng 5 năm 2014 (21 đến 24 tháng 4 â.l. năm Giáp Ngọ)  

Khóa tu do Hòa Thượng Trí Đức và Thầy Minh Thành hướng dẫn 
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 5 năm 2014 (26 tháng 4 â.l. năm Giáp Ngọ) 
                                Bắt đầu từ 8:30 giờ sáng đến 9 giờ tối
Thuyết Pháp từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối 


Ðại Lễ Khánh Ðản
Chủ Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2014 
(27 tháng 4 â.l. năm Giáp Ngọ) 

8:30 giờ sáng Quý Phật tử vân tập về chùa
9:00 giờ sáng         Thuyết Pháp
10:45 giờ sáng Cung Nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm Lễ Đài 
Chuông trống Bát Nhã - Chào Phật Giáo Kỳ - Phút Nhập Từ Bi Quán
- Đạo Từ Của Hòa Thượng
  - Dâng Hoa Cúng Phật
- Nghi Lễ Cầu Nguyện  
- Chư Tăng Ni tắm Phật và Cổ Phật Khất Thực
- Cảm Tạ - Cung tiễn chư Tôn Đức Tăng Ni hồi quy bổn vị
- Chư Phật tử tắm Phật.
12 giờ trưa Chư Phật tử Thọ trai 
        Cúng Thí Thực
        Thuyết Pháp

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc về Chùa, Tel. 613 822-8535, Cell. 613-261-8535

Comments