Chương trình giảng pháp tại Chùa Hiếu Giang do Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ hướng dẫn

posted Jul 2, 2017, 12:32 PM by Le Phan   [ updated Jul 7, 2017, 2:12 PM ]
Chương trình giảng pháp tại Chùa Hiếu Giang 
do Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ hướng dẫn
Ngày thứ Tư 5 tháng 7 năm 2017, lúc 7 giờ chiều
Comments