Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada

posted Sep 13, 2016, 7:01 PM by Le Phan   [ updated Sep 19, 2016, 10:27 PM by Danh Lam Nguyen ]

Hội Đồng Quản Trị (Chủ Tịch Đoàn)
(Nhiệm kỳ 2016-2017)

-  Chủ tịch:  Bs. Đào Bá Ngọc  - Chủ tịch CĐ Người Việt Quốc Gia vùng Montréal
-  Phó chủ tịch:  Ông Nguyễn Thái Trung  -  Chủ tịch Hội Nguời Việt Saskatoon

Ban Chấp Hành
(Nhiệm kỳ 2016-2018)

-  Chủ tịch: Bs. Lê Thuần Kiên  - Chủ tịch Hội Người Việt Toronto
-  Phó chủ tịch ngoại v:  Ông Nguyễn Hữu Kỳ - Toronto
-  Phó chủ tịch nội vụ:  Ts. Trương Minh Trí - Ottawa
-  Thư ký:  Ông Trần Văn Nhã  -  Chủ tịch Hội Người Việt Sherbrooke
-  Thủ quỹ:  Ông Trần Trân - Edmonton

Ban Kiểm Soát
(Nhiệm kỳ 2016-2018)

-  Bà  Đặng Thị Danh - Montreal
-  Bà Huỳnh Dậu Thỉ - Ottawa
-  Ông Trần Văn Đông - SaskatoonComments