Buổi Dạ Vũ và Ăn tối gây quỹ từ thiện của Nhà Tình Thương Cái Rắn

posted Sep 5, 2013, 12:58 PM by Le Phan
Buổi Dạ Vũ và Ăn tối với mục đích gây quỹ giúp trẻ em mồ côi, người già neo đơn và đồng bào nghèo ở Việt Nam và Campuchia. 
Thứ Bảy, 28 tháng 9 năm 2013 tại nhà hàng Chu Sinh, 691 đường Somerset, Ottawa từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối...


Comments