Biểu Tình trước tòa Đại Sứ Việt Cộng

posted May 28, 2014, 6:34 PM by Le Phan
Ottawa thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014: Nhiều hội đoàn từ các cộng đồng người Việt đến từ Toronto, Montreal và Ottawa đã biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản. Hơn 150 người Việt với cờ Quốc Gia và băng rôn đã hô to những khẩu hiệu như:


Đả đảo cộng sản Việt Nam - Hèn với giặc Ác với dân


Đả đảo cộng sản Việt Nam- Bán nước


Freedom for Vietnam, 

Democracy for Vietnam

Hoàng Sa Việt Nam

Trường Sa Việt Nam

Comments