Văn học / Vietnamese Literature

(English below)


ĐC TÍNH VĂN HC C ĐIN ĐI NGUYN

NGUY
N THIÊN-TH

Nhà Nguyn là vương triu cui cùng ca Vit Nam, và văn hc đNguyn là mt nn văn hc rt ln ca nn văn hc Vit Nam, bao gvăn ïchương ch Hán và văn chương ch Nôm. Nhà Nguyn tn ti 133 năm (1802-1945), nhưng thc tế, văn hc c đin đã ngưng li năm 1919 vào khoa thi Hi cui cùng, đ sau đó văn hc quc ng và ngôn ng, văn tự  Pháp thay thế đa v ch yếu trong giáo dc và hành chánh Vit Nam. Như vy, văn hc c đin đi Nguyn tn ti hơn mt trăm năm nhưng đã đào to đưc mt s tác gi đông đo và xây dng đưc mt s tác phphong phú bng hoc hơn văn hc đi Lê đã trưng tr gn 400 năm.


Văn hc c đin đi Nguyn có nhiu sc thái đc bit. Tuy nhiên ở trong bài khơ cu này, chúng tôi ch trình bày mt vài nét chính yếu, mt vài nét tiêu biu ca văn hc đi Nguyn như tr tình, lãng mn, hin thc, chiến đu và trào phúng.

I.  TR TÌNH

Thi ca tr
tình VIt Nam đã khi phát t đi Lê. Côn Sơn ca ca NguyTrãi là mt bài thơ ca tng cnh nhàn nhưng âm điu và ngh thut trữ tình đã lên cao bc nht thi đi.Đến cui đi Lê, Chinh Ph Ngâm, Cung Oán, Ai Tư Vãn ni nhau to thành mt không gian màu tím ngát c bun thương,  than khóc cho mình và thân phn con ngưi. Tính chtr tình càng phát trin mnh trong văn hc đi Nguyn. Không ai có th ph nhn thiên tài Nguyn Du trong Văn tế Thp Loi Chúng sinh, Long Thành Cm gi ca mang màu sc nhân bn. T Tình Khúc ca Cao Bá Nh và Thu D L Hoài Ngâm  ca Đinh Nht Thn là tâm trng tuyt vng
 và đau kh
tht s ca hai tù nhân.

Chúng ta còn ph
i k đến Nguyn Khuyến vi bài khóc bn là mt áng văn chương tuyt diu c  Hán và quc âm.


   
已矣楊大年

   
雲樹心懸懸

   
回憶登科後

   
與君晨夕聯

   
相敬且相愛

   
遭逢如宿緣

            (
輓同年雲享進士楊上書)


Dĩ h
Dương đi niên,

Vân th
tâm huyn huyn.

H
i c đăng khoa hu

D
quân thn tch liên

T
ương kính th tương ái

Tao phùng nh
ư túc duyên..  .

            (Vãn đ
ng niên Vân Đình tiến sĩ Dương Thưng thư)            Bác D
ương thôi đã thôi ri,

            N
ưc mây man mác ngm ngùi lng ta.

            Nh
t thu đăng khoa ngày trưc,

            V
n sm hôm tôi bác cùng nhau,

            Kính yêu t
trưc đến sau,

            Trong khi g
p g khác đâu duyên tri

                                    (Khóc b
n)


Trưc nay, dưng như rt it thi nhân nói v tình gia tht. đNguyn, tình ch em, anh em,  tình bác cháu, nht là tình v  chng đã có nhng sc thái ni bt. Trương Đăng Quế là mt tm gương trung hu. ng luôn nghï đến anh em chi em là nhng ngưi đã lo lng cho ông khi ông ra Huế thi c:


          
始我出門時

         
爲我求學力

         
妻爲縫其衣

         
姊爲贈其食

         
臨行送我門

         
時時好安息

                   (
長安遊)


Th
y ngã xut môn thì

V
ngã cu hc lc

Thê v
phùng kỳ y

T
v tng kỳ thc

Lâm hành t
ng ngã môn

Th
i thi ho an tc

(Tr
ưng An du)

L
n đu ra khi nhà,

Vì h
c phi đi xa,

Qu
n áo v may sm

L
ương thc ch cho ta.

Ch
tin ta ra ngõ

Chúc thu
n bum xuôi gió.

(Đi Tr
ưng An.- Nguyn Thiên Th dch,các bài sau nếu không nêu tên dch gi là do Nguyn Thiên Th dch)Phan Thanh Gi
n hai vai gánh nng. Ông lo vic nưc, ông nng tình nhà. Ông nh ngày ra kinh d thi, c nhà quan tâm, lo lng:. …
親姑年七十

     
老病起凭牀

     
聞我來吿別

     
無言摧衷腸

     
中表有二兄

     
聚首最相愛

     
弟去莫復問

    
舅叔我分

    
新婦纔七日

    
代我具餐食

    
今我事遠遊

    
井臼乃之職

                    
家別 . . .Thân cô niên th
t thp

Lão b
nh khi bng sàng

Văn ngã lai cáo bi
t

Vô ngôn t
i trung tràngTrung bi
u hu nh huynh

T
th ti tương ái.

Đ
kh mc phc vn

C
u thúc ngã phn ni


Tân ph
tài tht nht,

Đ
i ngã c xan thc,

Kim ngã s
vin du

T
nh cu nãi chi chc .

                   (Gia bi
t)Cô già tu
i by mươi

Đau
m nm lit giưng.

Nghe cháu đ
ến cáo bit,

Không nói, lòng ngùi th
ương!


 Bên ngo
i có hai anh,

Đ
i đãi rt chân thành.

Vi
c săn sóc cu m,

Em đi, xin nh
anh


            V
cưi đưc by ba

            Lo n
u nưng sut ngày

            Nay ta ph
i đi vng

            M
i vic cy nàng  thay. .  .

                                           (Giã nhà)


Ngh
thut và tình cm ca các tác gi min Nam như Trnh Hoài Đc, Phan Thanh Gin hoc ngưi Trung như Trương Đăng Quế rt cht phác, thành tht.

M
t bưc trưng thành ca thi ca đi Nguyn là li hát đào. Đây là mt hình thc xưng ca có ngun gc t đi Lê nhưng đến đi Nguythành mt phong trào, mt phong thái văn ngh mà ni dung là thi nhtr tình, trong đó cũng có phn lãng mn và tinh thn Lão Trang.II.  LÃNG M
N


            Lãng m
n là mt khuynh hưng mnh m trong văn chương ViNam, đã th hin trong ca dao Vit Nam. Trong thi ca ca Trn Nhân Tông, Nguyn Trãi, Lê Thánh Tông chúng ta đã thy phng pht ni nhớ thương v nhng giai nhân. Đến đi Nguyn, tình yêu thm lng, kín đáo vn là nhng đóa hoa ưp thơm trang văn hc.  Thơ Trnh Hoài Đc mang tính cách lãng mn ca Đưng thi:


              
鏡中美人

英華嫌外露

寶鏡隱嬋媛

冰玉春心照

菱花綵袖翻

月宮奔羿婦

銀漢渡天孫

塵海徑遷變

紅顏愛永存


KÍNH TRUNG M
NHÂN

Anh hoa hi
m ngoi l,

B
u kính n thuyn viên.

Băng ng
c xuân tâm chiếu

Lăng hoa thái t
phiên

Nguy
t cung bôn Ngh ph

Ngân hán đ
Thiên tôn

Tr
n hi kính thiên biến,

H
ng nhan ái vĩnh tnM
NHÂN TRONG GƯƠNG

Hoa đ
p l ra ngoài

Ng
ưi đp trong gương cưi.

Lòng xuân băng ng
c hin

Áo g
m hoa lăng tươi

Ch
Hng nguyt đin,

Ch
c n qua Ngân hà

B
trn nhiu biến chuyn,

H
ng nhan mun đp hoàiTr
ương Đăng Quế cũng  mt thi lãng mn. Bài thơ sau  nay viết v mt giai nhân:                        
推粧

    
香奩此日花前探

桂樹何時月裏攀

細問素娥寂無語

依依清影近人間


                        THÔI TRANG

            H
ương liêm th nht hoa tin thám,

            Qu
ế th hà thi nguyt lý phan?

            T
ế vn t nga tch vô ng

            Y y thanh
nh cn nhân gian.


                        GI
C TRANG ĐIM

            Ngày
y thăm hoa, tráp ngát hương

            Bao gi
vin quế cung Hng?

            T
Nga nghe hi mà không đáp,

            Hình
nh rng ngi khp thế gian.


Qua th
ơ ca Tuy Lý Vương, ta thy Ngài như vương mc mt mi tình su:


雨脚如麻夜復密

    
漫漫癡雲四野黑

    
燈昏欲蕊螢亂飛

    
幽衾潑水粟生肌(1)

    
埯卷起座有所思

    
思我乃在勾曲之陽

                                    (
湘水湄)

.       .              .           .        .          .       .           .         .

          Vũ c
ưc như ma d phc mt,

M
n mn si văn t dã hc,

Đăng hôn d
c nhy, huỳnh  lon phi,

U khâm bát th
y, túc  sinh ky.

Yêm quy
n khi ta, hu s ty,

Ngã t
ư nãi ti câu khúc chi dương.

                        (T
ương thy mi)

M
ưa như si ch, đêm mênh mông,

            Mây đen k
t che ti rung đng.

            Đèn leo lét, đóm bay t
tung.

            Chân nh
ư tm nưc, da mc c,

            X
ếp  sách ngi dy, lòng vn vương

            V
n vương đôi b sông Tương.  .  .感君有情情能癡

嗟我有心心自知

相逢且託巫陽夢

莫向人間訴別離

         (
夜座吟)

.   .  . .C
m quân hu tình, tình năng si,

            Ta ngã h
u tâm, tâm t tri

            T
ương phùng th thác Vu dưong mng,

            M
c hưng nhân gian t bit ly.

                                    (D
ta ngâm)

            . . .Th
ương nàng có tình, tình tha thiết

            Th
ương ta có lòng, lòng t biết

            Ch
đưc gp nhau trong gic mơ

            Tr
n thế xin đng nói ly bit

                        (Ban đêm ng
i ngâm)


Nh
ng tác gi và tác phm k trên cũng thuc trào lưu lãng mn nhưng mà là lãng mn c đin, tình yêu kín đáo như nhng trang Đưng thi. Lãng main tht s  phi k Phm Thái là mt kin tưng. Ông đã sng rt thc trong cuc chiến đu cô đơn và mi tình tuyt vng cùng kếthúc bi thm. Tình yêu ca ông và Trương Quỳnh Như đã n hoa, thành nhng bài thơ và ngưng đng thành truyn tình Sơ Kính Tân Trang mà ndung như là  Roméo và Juliette ca Vit Nam.  Phm Thái và Trương Quỳnh Như là hai tác gi lãng mn cui Lê đu Nguyn. Phm Thái đã yêu Trương Quỳnh Như và gi thơ cho nàng bày t tình yêu:

            T
chn thim cung trm du hương,

            D
xui tao khách mi su vương.

            Gió thông réo r
t dong đàn oán,

            Trăng h
nh chênh vênh rng bóng dương.

            N
ếu đã tình duyên dun di phn,

            Thì xin ân ái  v
n nên đưng.

            Phong l
ưu đôi la đà ai d,

            B
i tc chi cho bn lóa gương.


Tr
ương Quỳnh Như cũng đã gi thư cho chàng:

            TI
N ÔNG CHIÊU LỲ V QUÊ

            S
t đá lòng này đã biết chưa?

            Se duyên nay m
ưn gió cung Đng.

            V
ưn đào sc thy oanh đưa tín,

            D
m liu ai xui yến cách chng.

            Vàng ng
c nếu chăng cùng mt ưc,

            N
ưc non th đã có hai vng.

            Ai sang cây h
i tri âm vi,

            Ch
ph cm thư đi dưi trăng.


             Ti
u thuyết ái tình Vit Nam đã ra đi vào triu Lê vPhan Trn, Hoa Tiên. Sau đó, Truyn KIu, Lc Vân Tiên ra đi, mang mt sc thái mi cho văn hc đi Nguyn. Nhưng đó là nhng bn sao truyn tình Trung Quc. Sơ Kính Tân Trang mi là tác phm hoàn toàn Vit Nam. Phm Thái sinh trưng ti Vit Nam nếu ông sinh ti Anh, Pháp, có l ông đã tr thành thy t ca trưng phái lãng mn Tây phương.


III.  HI
N THC

            Văn ch
ương hin thc là văn chương nói v nhng s thtrong xã hi, v bt công xã hi. Nguyn Thiếp đi Lê là ngưi tiên
phong v
khuynh hưng này trong bài nói v cnh dân chúng đói kh vì lt li Bc.

            Đ
i Nguyn, khuynh hưng xã hi ra đi mnh m vi Cao Bá Quát, Tùng Thin Vương, Tuy Lý Vương. Là nhng trí thc, là bc vương gi, h đã đi sát nông dân, hiu rõ đi sng qun chúng. Đó là căn btính thin, bác ái, t bi,  và nhân nghĩa ca Nho gia, Pht gia, khác vi đu tranh giai cp ca ch nghĩa Marx.

Cao Bá Quát vi
ết Đo phùng ng phu đ nói bt hnh ca con ngưi trong vn đ cơm áo.


   
家貧藝醫卜

我來走長安

長安無病人

群醫如邱山

零丁望歸路

        (
道逢餓夫)


Gia b
n ngh y bc

Ngã lai t
u Trưng An,

Tr
ưng An vô bnh nhân,

Qu
n y như khâu sơn.

Linh đinh v
ng quy l. .

          (Đ
o phùng ng phu)


Nhà nghèo làm ngh
y,

Lên kinh đô sinh s
ng.

Kinh thành không b
nh nhân,

Th
y thuc ế c đng

Ph
i tr v tng đàn !.

         (Gi
a đưng gp ngưi đói)


Tùng Thi
n vương là cành vàng lá ngc nhưng ngài hiu thu dân tình. Tm lnh ngài th ương cäm vi ni kh ca dân nghèo và nhng bt công xã hI qua các bài Bn gia và Lưu dân thán.


                
貧家

 
辛苦貧家子

   
年年寒復饑

   
枵腹蔬替飯

   
凍骨火為衣

   
遍地猶兵甲

旻天且疾威

朱門樂何事

夜飮達朝暉


            B
N GIA

Tân kh
bn gia t

Niên niên hàn ph
c cơ

Hi
u trưng sơ thế phn,

Đ
ng ct ha vi y.

Bi
n đa do binh giáp.

Mãn thiên th
tt oai,

Chu môn l
c hà s

D
m đt triu huy.


NHÀ NGHÈO

Con nhà nghèo kh
đau

Quanh năm rét l
i đói,

B
ng rng phi ăn rau.

L
y la thay chăn gi.

Kh
p đt là gươm đao,

Đ
y tri là ha hi.

Vui v
thay nhà giàu,

Y
ến tic sut đêm thâu.Tuy lý v
ương lên tiếng t cáo quan li tham nhũng làm dân chúng khn kh:


     
土車謡

   
車轢轆轢轆.

   
土多折軸

   
不畏折軸

   
唯恐土覆

   
車一輪

   
人一身

   
愼勿遲延官場嗔

   
我亦父母之子王之臣


                                    TH
XA DAO

                        Xa l
ch lc! lch lc!

                        Th
đa chiết trc

                        B
t úy chiết trc

                        Duy kh
ng th phúc

                        Xa nh
t luân

                        Nhân nh
t thân

                        Th
n vt trì diên, quan trưng sân.

            Ngã di
c ph mu chi t, vương chi thn.                        BÀI CA XE CH
ĐT

                        Xe l
c cc, lc cc,

                        Ch
đt nhiu, xe gãy trc,

                        Gãy tr
c, chng s

                        Ch
s xe đ

                        Xe m
t c,

                        Ng
ưi mt thân.

                        Làm ch
m tr

                        Quan r
y la.

            Ta là con c
a m cha

            Cũng là th
n t vua ta đương triu!


IV.  TRANH Đ
U

            Năm 1862, th
c dân Pháp đã bc l dã tâm xâm chiếm nưta. Mt s rt it ra làm tay sai cho Pháp như Trương Vinh Ký, Trương Minh Ký, Tôn Th Tưng, Trn Bá Lc nhưng tuyt đi đa s nhân dân trong đó có các nho sĩ yêu nưc đã đng lên tranh đu cho đc lp Tổ quc. Mt s đã cm quân đánh gic, tham gia khi nghĩa chng Pháp như Phan Đình Phùng, Trương Công Đnh, Th Khoa Huân, Nguyn Thông, mt số hot đng chính tr vn đng Duy Tân, Đông Du như Phan Bi Châu, Phan
Chu Trinh, Huỳnh Th
c Kháng, Ngô Đc Kế. Mt s bt cng tác, hođng theo tinh thn bt bo đng như Phan Văn Tr, Nguyn Đình Chiu, Nguyn Khuyến, Dương Khuê, Dương Lâm. .  .Lp này ngã xung, lp sau tiến lên. Các bc trí thc đi Nguyn đã đem xương máu tranh đu cho đc lp Vit Nam, h đã nêu cao tinh thn bt khut ca sĩ phu ViNam.

            M
đu cho cuc kháng chiến chng Pháp ca triu đình, Nguyn Thông đã t cáo thc dân Pháp xâm lăng và ông đã bày t ni đau đn khi nghe tin Nam kÿ rơi vào tay Pháp:  
書懷示營田副使裴伯昌
    
牛渚無端作戰場
    
卄年江海醉爲鄕
    
同來故郡唯君在
    
慣觸危機笑我狂

    
朝論空聞談五利

 
雲帆何日下重洋

 
只今燕趙悲哥客

 
熱血填應旅鬓霜TH
Ư HOÀI TH DINH ĐIN PHÓ S BÙI BÁ XƯƠNG

Ng
ưu ch vô đoan tác chiến trường

Tr
p niên giang hi túy vi hương.

Đ
ng lai c qun duy quân ti,

Quán xúc nguy c
ơ tiếu ngã cung.

Tri
u lun không văn đàm ngã li,

Vân phàm hà nh
t h trùng dương?

Ch
kim Yên Triu bi ca khách,

Nhi
t huyết đin ưng l mn sương (1)            NAM KỲ TH
T TH
                                                            
            B
ến Nghé gây nên cuc chiến trường,

            Làng say m
y lúc li qua thường.

            Cùng v
x cũ người càng kho

            Ch
m mãi cơn nguy, t mun cung.

            Ch
u ch  đn rm mi li ln,

            Bi
n khơi bao thu cánh bum giương?

            Ch
lưa  ca khúc người Yên Triu.

            Lòng nóng sôi lòng tóc nhu
m sương.

                             (Huỳnh Thúc Kháng d
ch)


Cùng lúc này, Nguy
n Đình Chiu ra sc tán dưong tinh thn hy sinh anh dũng ca cha con nhà Phan Thanh Gin, và ca tng tinh thn ca nghĩa quân như Trương Công Đnh, và nghĩa quân Cn Giuc. Đon sau nay viếv tinh thn chiến đu ca nghĩa quân:

Trên c
t mt manh áo vi, nào đi mang bao tu, bu ngòi; Trong tay cp mt ngn tm vông, nào đi sm dao tu, nón gõ. .    .

Chi nh
c quan qun gióng trng kỳ, trng gic, đp rào bước ti, coi gic cũng như không; Nào s thng tây bn đn nh, đn to, xô ca xông vào, liu mình như không có. .   (Văn tế nghĩa sĩ Cn Giuc)

Phan B
i Châu là mt nhà cách mng và là mt văn hào yêu nước. Tác phm ca ông là mt kho tàng vĩ đi. Chúng tôi xin nêu lên mt vài tác phm ca Sào Nam Phan tiên sinh: -Bình Tây Thu Bc (1883); Song TuLc (1886); Lưu Cu Huyết L Tân Thư (1903); Khuyến Quc Dân Du HVăn (1905);Vit Nam Vong Quc S (1905), Vit Nam Nghĩa Lit Sử (1907);Ngc Trung Thư; T Phán. . . Tt c thi ca ca ông đu nhm vài vic gii phóng dân tc. Thơ ông đã được dch quc ng truyn bá trong
Đông Kinh nghĩa Th
c và khp nước. Bài thơ sau nay do Phan Bi Châu viết ngày mng hai tháng giêng năm t t (1905) lên đường sang NhBn:出洋留別

生爲男子要希奇

肯許乾坤自轉移

於百年中須有我

有千載下更無誰

江山死矣生圖汭

賢聖寥然誦亦痴

願欲長風東海去

   
千重白浪一齊飛XU
T DƯƠNG LƯU BIT

Sinh vi nam t
yếu hy kỳ,

Kh
ng ha càn khôn t chuyn di.

Ư bách niên trung tu hu ngã

H
u thiên ti h cánh vô thùy.

Giang s
ơn t h sanh đ nhuế

Hi
n thánh liêu nhiên tng dic si.

Nguy
n dc trường phong Đông hi kh

Thiên trùng b
ch lãng nht t phi.Khác th
ường bay nhy  mi là trai,

Ch
ng chu vn xoay mc ý tri.

Trong cu
c trăm năm đành có t

R
i sau muôn thu há không ai.

Non sông đã m
t, mình khôn sng,

Hi
n thánh đâu còn, hc cũng hoi.

Đông h
i xông pha nương cánh gió,

Nghìn làn sóng b
c múa ngoài khơi!

           (Ng
c Trung Thư. Đào Trinh Nht dch)

Trong H
i Ngoi Huyết Thư, Phan Bi Châu làm nhiu bài văn thơ kêu gcanh tân và chng Pháp:


腥風馥鼻唉劍挾之無

忿氣闐胸罔棍雄而交屬

皇天后土其監予心不乎

會黨昆徒其聽予言 不乎


Tình phong ph
c t, ai kiếm hip chi vô linh

Ph
n khí đin hung, võng côn hùng chi giao chúc.

Hoàng thiên h
u th ký giám dư tâm ph h?

H
i đng côn đ, kỳ thnh dư ngôn ph h?


Gió tanh s
ng mũi khó ưa

G
ươm sao cp nách mà ngơ cho đành.

Hòn máu u
t, cht quanh đy rut

Anh em ôi, xin tu
t gươm ra

Có tr
i, có đt có ta,

Đ
ng tâm  thế y mi là đng tâm!

                        (Lê Đ
i dch)

Phan B
i Châu là mt văn hào, mt nhà cách mng chân chính ca Vit Nam,

V.  TRÀO PHÚNG

            Tinh th
n trào phúng xut hin đi Nguyn vi H Xuân Hương cười ct nhân thế vi ngh thut tượng trưng mà đm đà nht là biu tượng cái ging. N cười ca H Xuân Hương bt ngun t cái dâm và tc ca người Vit Nam trong kho tàng tiếu lâm. Sau đó, khi thdân xâm chiếm nước ta, ngh thut trào phúng nhm vào thc dân, btay sai và h tc gây ra do chế đ thc dân và chính quyn to ra nhng sân khu mi và nhng tên h mi. Đi biu cho trào lưu này là Nguyn Khuyến, Trn Tế Xương, Huỳnh Mn Đt, Kỳ Đng, Nguyn Thin Kế. . .Trào phúng nay là vũ khí chng li bt công và thi nát ca xã hi và chng bn thc dân xâm lược.

            Nguy
n Khuyến đã ch trích bn quan li thi Pháp thuc:

   
吾惟嗜飮食

雨非吾能為

神今且如此

於民復奚疑

(
禱雨)

Ngô duy th
m thc

Vũ phi ngô năng v


Th
n kim th như th

Ư dân phc h nghi

  (Đ
o vũ)Ta ch
biết ăn ung,

Ta không bi
ết làm mưa

Bao nhiêu th
n bây gi

Ch
làm kh dân chúng

                         (C
u mưa)


Ông m
ượn li v người phường chèo đ  ch trích vua quan thi Pháp:


俳優皇帝且不惧.

何況爾為俳優官

            (
優婦詞)

Bài
ưu hoàng đế thã bt c

Hà hu
ng nhĩ vi bài ưu quan (Ưu phu t)


Vua chèo còn ch
ng ra chi

Quan chèo vai nh
khác chi thng h

                        (Nguy
n Khuyến dch)

Tr
n Tế Xương l mt nhà thơ xut sc. Ông đem cái nghèo, cái thi hng ca ông làm đ tài châm biếm. Ông cũng ch trích xã hi ca ông gnhng quan li và nho sĩ thi Phàp cai tr đt Bc:


   TH
CŨNG ĐÒI THI

C
nhân cu m K

Tú tài con Đô M


Thi th
ế cũng đòi thi

Ơi kh ơi là kh!


      L
M QUAN

ph hàng Song thc lm quan,

Thành thì đen k
t, Đc thì lang.

Ch
ng chung, v ch kìa cô B,

Đ
ïu ly quan xin n chú Hàn!


            Văn ch
ương c đin đi Nguyn rt phong phú, trong đó các văn nhân, các vua, các quan li đã tích cïc đóng góp cho văn hc. Nbt nht Siêu, Quát, Tùng Tuy. Thi này khác các đi trước là ai cũng có thi tp ln văn tp. Văn xuôi, văn bình lun  đã ra đi khá nhiu. Công cuc nghiên cu s hc rt vĩ đãi. Trong my chc năm tri, các văn thn Quc S quán như Phan Thanh Gin, Trương Đăng Quế, NguyThông, Cao Xuân Dc đã biên kho nhiu b s có giá tr như Khâm Đnh Vit S Thông Giám Cương Mc, Đi Nam Thc Lc, Quc Triu Chánh Biên.
. .

L
i hát đào là mt ngh thut mI, kết hp thi ca và nhc. Loi Anh hùng ca đã có t xưa, nay li ra đi, phn chiếu trung thành lch sử nước nhà trong giai đon đen ti vi Nguyn Nhược Th, Nguyn Văn Giai.Văn chương triu Nguyn mang tính cách bi và hùng mà con người và s nghip ca Nguyn Du, Phan Thanh Gin, Nguyn Đình Chiu và Phan Bi Châu là nhng khuôn mt rng ngi trong lch s dân tc và lch sử văn hc triu Nguyn. Các vua quan, văn nhân, thi sĩ đi Nguyn đã sáng tác, nghiên cu và tranh đu anh dũng cho văn hc, ngh thut và đc lp Vit Nam. Lch s muôn đi s công quên công ơn và s đóng góp ln lao ca h.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SOME CHARACTERESTICS OF VIETNAMESE LITERATURE

UNDER THE NGUYEN DYNASTY  (1802-1919)

by NGUY
N THIÊN-TH


Under the Nguy
n dynasty,  Vietnam had two writing systems: the Sino Vietnamese and the Nom. Although the Nguyen dynasty lasted 133 years, its literature  last 117 years, because the year 1919 marked the end of its fate. From this year, French colonialists cancelled the old Vietnamese education and built a new one  with French and Quc Ng, a kind of Romanized Vietnamese.

Vietnamese literature under the Nguyen dynasty is a great literature because of a great number of famous authors and  famous works. This literature also has some characteristics such as lyricism, romanticism, realism, combat, and  satire.


I.  LYRICISM

            Lyricism was a traditional tendency in Vietnamese literature. In the Le dynasty, Chinh Phu Ngâm (Song of a Soldier's
Wife) by Đ
ng Trn Côn (1710-1745), Cung Oán Ngâm Khúc (A Plaint Inside the Royal Harem) by Nguyn Gia Thiu (1741-1798)

and Ai T
ư Vãn  (Lamentation) by Queen Ngc Hân  (1771-1804) were the most famous lyric poems. In the Nguyn dynasty, Nguyn Du (1765-1820) wrote  Văn tế thp loi chúng sinh (Calling All Wandering Souls) which was a well known lyric poem based on Vietnamese belief and Buddhist influence:

                        Nh
phép Pht siêu sinh tnh đ,

                        Bóng hào quang c
u kh đ u,

                        R
p hòa t hi qun chu,

                        Não phi
n rũ sch, oán thù ra không.

                        Nh
đc Pht thn thông qung đi,

            Chuy
n pháp luân tam gii thp phương.


            May Buddha rescue you from life and death

            And ferry you to his Pure Land of Bliss!

            Let his effulgent light dispel such gloom

            As clouds the mind in ignorance and sin!

            The over all fours seas his peace shall  reign

            To  soothe all griefs and purge all hatred off.

May Buddha's power send the Wheel of the Law,

Through all three  realms, through all cardinal points

                        (Transl. by Huynh Sanh Thông)


Nguy
n Khuyến (1835- 1909) wrote  Khóc Dương Khuê (Lamentation) in both Chinese and Nôm, and this long poem is a poetic creation. Thu Dạ L Hoài Ngâm (Nostalgia) by Đinh Nht Thn (1815- 1866), and T Tình Khúc  (Expression) by Cao Bá Nha (19th century)ï are the great works of two prisoners.

Gi
c thanh d cơn say ,cơn tnh,

Ngày l
ưu niên, khi lnh khi nng.

Ph
n du no Bc ngng trông,

N
ước non cách my mươi trùng xa xa.

Câu l
cm l hòa nét mc,

Ch
gia tình thm tt lòng son

(T
Tình khúc)


At night, I can not sleep well,

In the exile, I am not happy.

I always look toward  the North,

Where my home  is

It is far away by mountains and rivers

In the foreign country,

I miss my family

I  sadly write  about my nostalgia

(Transl. by Nguy
n Thiên Th)


II.  ROMANCISM


            Romanticism is a traditional tendency in Vietnamese literature. In the Le dynasty, Phan Tr
n,

(Story of Phan and Tr
n), Hoa Tiên (Flowered Stationery) were the famous love stories. In the Nguyen dynasty, there were a lot of love stories appeared, but Truyên Kiu (The Tale of Kieu) by Nguyn Du and Lc Vân Tiên by Nguyn Đình Chiu (1822-1888) were the most popular works. Some Vietnamese stories such as The Tale of Kieu, Nh Đ Mai, (Plumtrees Blooming Twice) are derived from the Chinese sources, but Sơ Kinh Tân Trang (The Comb and the Mirror) by Phm Thái (1777-1813
)was written in 1804.  It is an autobiographical work, disguised account of the love affair between the author and lady Tr
ương Quỳnh Như. Lc Vân Tiên by Nguyn Đình Chiu is also an autobiographical work of the author, a student, who  became a blind, and lost his fiancée .

            In Vietnamese poetry under the Nguy
n dynasty, we can see a number of romantic poems. Nguyn Văn Siêu (1799- 1872) wrote a short poem:


   
落花辰節又逢君

   
何辰雲水各天涯

   
腸斷春風萬里

   
萍梗此囬疑夢寐

   
忽添驚淚落如花


Meeting you when flowers are falling

In the horizon, how long have we been wandering?

In foreign country, the spring wind makes me sad

I think that we are  dreaming.

Suddenly my tears drop as flowers falling!


 Tùng Thi
n Vương (1819-1870) was also a romantic poet. He expressed love and sadness of a young woman:

                 
自君之出矣

  
自君之出矣

不復理殘機

思君如月滿

夜夜減光輝


FROM THE DAY YOU GO

When you leave,

I did not weave

My soul, like  the full moon each night

Which decreases its light

III.  REALISM

            Realism in Vietnamese literature began in the Lê dynasty with  an  poem entitled  Phù Th
ch phùng lão ngư  (An old fisherman on the Phù Thch river)  by Nguyn Thiếp (1723-1804). In the Nguydynasty, this movement developed  with Cao Bá Quát, Tùng Thin Vương, Tuy Lý vương. By influence  of human love and compassion of Confucianism and Buddhism,  many poets paid attention to the reality and life of  poor people. Cao Bá Quát (1809- 1853) reported news from the North of Vietnam where had been in trouble time: people were killed and houses were burn by the robbers and the revolters:


怪事怪事不忍聞

自畫殺人全家去

軍吏過者顧之他

鄊里藏匿不敢語

語者十人無一生

家家灰盡成飛絮. . .


(
人自北寧來言北寧事感作)


            It is very strange to hear that news

            They killed many families by day

            Officials and soldiers were indifferent,

            The village authorities did not dare to say!

            Who speak truthfully will be killed

            A lot of houses became ashes to fly  away!. .   .

   (News from B
c Ninh province, transl. by Nguyn Thiên Th)


Although Tùng Thi
n Vương was a king's relative, he took interest  in
poor  people:

                    
貧家

 
辛苦貧家子

   
年年寒復饑

   
枵腹蔬替飯

   
凍骨火為衣

   
遍地猶兵甲

旻天且疾威

朱門樂何事

夜飮達朝暉                   Poor people

Poor people are unhappy

Every year  cold and hungry,

They eat vegetables

 when their stomachs are empty.

Fire instead of clothes in winter,

Land is full of  swords

And sky disaster

Rich people are happy

Every night they enjoy party and party.


IV.  PATRIOTISM

In 1859 the French colonialists began occupy Vietnam. Vietnamese people, especially the scholars struggled against them. A numbers of writers and poets became the  generals  or leaders of the revolutionary movements such as Phan Đình Phùng, Nguy
n Hu Huân, Trương Công Đnh, Nguyn Thin Thut and Phan Bi Châu. This war also created a new movement in literature that was the resistant literature, revolutionary literature, or patriotic literature.

Nguy
n Thông (1827- 1884) was a combatant. In 1859, the French occupied Gia Đnh, he followed general Tôn Tht Hip to fight French colonialists. In 1881, he became Chief of Education and a Chief of Agriculture of Binh Thuân province.

            He was a patriot. Most of his poems expressed  his love of country:

      
書懷示營田副使裴伯昌
    
牛渚無端作戰場
    
卄年江海醉爲鄕
    
同來故郡唯君在
    
慣觸危機笑我狂

    
朝論空聞談五利

 
雲帆何日下重洋

 
只今燕趙悲哥客

 
熱血填應旅鬓霜


      LETTER TO MY FRIEND BÙI BÁ X
ƯƠNG

            Saigon becomes a battle field,

            For thirty years wandering,

            I have  been drinking.

            In my  countrymen, only you are still living.

            Experiencing danger, I become mad.

            Everywhere they discussed about negotiating.

I want to steer a cloud boat to the southern sea.

I am a stranger who lost his country and very sad.

My head became white, but my heart is burning.


Nguy
n Đình Chiu recounted a scenery when the French attacked Gia Đnh:


                        CH
Y GIC

            Tan ch
va nghe tiếng súng tây,

            M
t bàn c thế phút sa tay.

            B
nhà lũ chó lăng xăng chy,

            M
t bay chim dáo dác bay.

            B
ến Nghé ca tin tan bt nước,

            Đ
ng Nai tranh khói nhum màu mây.

            H
i trang dp lon rày đâu vng?

            N
đ dân đen mc nn này!


            AVOIDING the FRENCH INVADERS

            After the market hour, the French troops fired,

In a minute, every thing changed and  we failed.

            The dogs quitted home and ran on the way,

            Lost their nests, the frightened birds flied away.

In B
ến Nghé, property  became  bubbles in a day

In Đ
ng Nai, houses were burnt to ashes quickly

            Where were you? The heroes?

            Why didn't you save our country?


Nguy
n Đình Chiu praised the heroes such as Phan Thanh Gin, Phan Tòng, Trương Công Đnh., especially the peasants in Cn Giuc  in the fight on december, 14, 1861:

B
a thy bòng bong trng lp, mun ti ăn gan; Ngày xem ng khòi đen ì, mun ra cn c..  .

Nào s
thng tây bn đn to, đn nh, xô ca xông vào, liu mình như không có.  .   .   .

Ch
ng thà thác đng câu đch khái, v theo t ph cũng vinh; Chng hơcòn chu tiếng hàng tây, vi man di rt kh. .  .(Văn tế nghĩa sĩ Cn Giuc)

Seeing black French ships with white bubbles in the river, our men wanted to kill them all.   . .

They didn't care of French guns, and considered their lives were nothing. .    .

They wanted to die heroically like their brave ancestors,  rather than to surrender the barbarians.

(Lamentation- Transl. by Nguy
n Thiên Th)


Phan B
i Châu (1867-1940), Phan Chu Trinh

(1872- 1926), and Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947)  were the leaders of the Vietnamese Movement of Reform (Phong trào Duy Tân). Phan B
Châu was a prominent revolutionist and a scholar, he wrote a lot of works in order to appeal to his compatriots to revolt against the French colonialism.  The follwing  poem was written  in 1905 when he was on the way to Japan:

      
出洋留別

生爲男子要希奇

肯許乾坤自轉移

於百年中須有我

有千載下更無誰

江山死矣生圖汭

賢聖寥然誦亦痴

願欲長風東海去

千重白浪一齊飛

                        (
獄中書)I am a man, I have to  achieve  great  success,

I try to  save my country.

In this life, I have to  fulfill  my duty

In future,  many people  will continue my business.

If there is no more nation,  my life will be useless.

There is no more saint, why I still study?

            I will travel the  stormy sea

             Although thousand  waves  are in angry.

(Letter From the Prison-  Transl. by Nguy
n Thiên Th)


In H
i Ngoi Huyết Thư (Blood Letter From the Oversea) , he accused the French colonialism, and called on the people to join him in the struggle to free Vietnam.


腥風馥鼻唉劍挾之無

忿氣闐胸罔棍雄而交屬

皇天后土其監予心不乎

會黨昆徒其聽予言 不乎


I hate bad smelling,

I can not take a sword with no intention

In my heart, my anger  is rising

My friends, draw your  weapons,

In the  Heaven and earth, we stand

 And hold together  with hand in hand.

(Transl. by Nguy
n Thiên Th)


V.  SATIRISM

            In  oral literature , there are many humorous stories whereas in Sino Vietnamese  and Nôm literatures, we have no a
laughing. In the Nguy
n dynasty, a number of satirical poems appeared in Sino Vietnamese and in Nôm literatures. H Xuân Hương, Nguyn Văn Lc, Kỳ Đng , Nguyn Khuyến, Trn Tế Xương, Nguyn Thin Kế were the prominent satirists.

When some poets focused on the individuals  just for fun, the others aimed to criticise society, especially society under the French domination. Satire in this case is the weapon to struggle against our enemies.

Nguy
n Khuyến wrote many patriotic poems, he also composed a lot of satirical poems. A lot of his satirical poems criticized people and mandarins who followed the French invaders, became their  tools,  and their servants. His satirical poems were also his patriotic poems. He criticized Bastille Day, the French celebrated on 14 July in Hanoi:


C
y sc, cây đu nhiu ch nhún

Tham ti
n, ct m lm anh leo

Khen ai khéo v
tro vui th

Vui th
ế bao nhiêu nhc by nhiêu!

 (H
i Tây)


            Relying on their strength, many women swing

            Eager for money, on  the  grease pillars,

            some men try climbing

            Who displayed these games?

            It is not a joy, but a shame.

(A French Festival- Transl. by Nguy
n Thiên Th)


            He criticized the education and examination under the French domination which caused   corruption in the administration and bad habits in society. He described the paper dolls featuring  the scholars  with a doctor  degree in the Mid Autumn Festival in Hà n
i:


T
m thân  xiêm  áo  sao mà nh

Cái giá  khoa danh
y mi hi!

Gh
ế tréo , lng xanh ngi bnh cho,

Nghĩ r
ng đ tht hóa đ chơi!

                        (Ti
ến sĩ giy)


His body with court dress is very light,

And the price of his fame is not high.

He is great in his throne with blue parasol,

Is this  a real doctor? No, it is  a toy for the child.

                                    (An unreal doctor)

            Tr
n Tế Xương  (1870-1907) was a greatest  satirical poet. His poverty and his failure in examination were his  poetry subjects. He criticized himself and he attacked his society, a new society corrupted by French colonialists and servants.

            He satirized a chief police  in Ha nam province:

            Hà Nam danh giá nh
t ông cò,

            Tr
ơng thy ai ai chng dám ho.

                                                (Ông Cò)

            A chief of police is a very important person

 in Hanam province.

            When see him,

 everybody  keep silent because of fright.

                        (Mr. French Police officer)

He criticized the corrupted exam of his time:

C
nhân  cu   m K,

Tú tài con đô M
.

Thi th
ế cũng đòi thi,

Ôi ! kh
ôi là kh!

(Th
ế cũng đòi thi)


            Uncle K
passed his licentiate

            Đô M ĩ ' s son got baccalaureate.

            How can they pass?

            What a monkey tricks!

 (What an exam !- Transl. by Nguy
n Thiên Th)


            The Nguy
n  dynasty had a number of great authors and works. The National History Institute

(Qu
c S Quán) with Phan Thanh Gin, Trương Đăng Quế, Nguyn Thông, Vũ Xuân Cn, Nguyn Trng Hơp, after many years of research, completed their  great works such as:

 Khâm Đ
nh Vit S Thông Giám Cương Mc,

Đ
i Nam Thc Lc,

Đ
i Nam Lit Truyn

Đ
i Nam Nht Thng Chi. . .,

There were many famous authors The Kings, generals  mandarins and scholars were writers or poets. Each writer wrote both poetry and prose, in both Chinese and Nôm. Before the French domination, Vietnam was a peaceful country, therefore the majority of works were the love stories, lyrical poems, and realist works. But after the French occupied Vietnam, the combat literature and the revolutionary literature developed so much. Besides the patriotic literature, satirical literature became a kind of weapon to attack the French colonialists. We can conclude that Vietnamese literature under the Nguy
n dynasty expressed love of country, love of peace, and the struggle of Vietnamese people against the French invaders. The
Vietnamese intellectuals were the vanguard force in politics, in culture and in military. They died on battle field, in the prison, or were executed on ground, but their works and their names still exist in the heart of Vietnamese people. History of Vietnamese literature was written  by tears and blood of Vietnamese people through many centuries of building and protecting their country.

Subpages (1): Vietnamese Festivals
Comments